29 | 07 | 2021

Řád tanečních kroužků Tanečního studia LINIE Valašské Meziříčí:

1. Přihláška do kroužku (písemná, telefonická, elektronická) je závazná.

2. Odesláním přihlášky, udělujete výslovný souhlas dle §5 zákona č. 101/2000 Sb., o

ochraně osobních údajů, provozovateli tanečního kroužku k tomu, že tyto údaje

budou zpracovávány a archivovány k interním potřebám. Tento souhlas je udělen na

dobu neurčitou a může být kdykoliv odvolán, a to písemnou formou na adresu

provozovatele kroužků. Provozovatel kroužku osobní údaje klientů neposkytuje

třetím stranám.

3. Kurzovné se hradí na první lekci hotově, nebo do třetí lekce převodem na účet. Číslo

účtu obdrží účastníci kurzu na první lekci.

4. Při zrušení účasti účastníkem kroužku v průběhu kroužku se kurzovné nevrací. Vratka

kurzovného je možná pouze z vážných zdravotních důvodů, doložených lékařem.

Při zrušení kroužku ze závažných hygienických a epidemiologických opatřeních v průběhu roku se kurzovné nevrací. 

5. Účastníci kroužků se zapojují do tanečních soutěží – na přihlášce je nutný podpis

zákonného zástupce u nezletilých dětí. Přihláška je závazná, na jejím základě se

objednává doprava na jednotlivé soutěže. Neúčast se omlouvá z vážných zdravotních

důvodů, jinak je účastník povinen uhradit náklady spojené s danou soutěží (přeprava,

startovné, cestovní pojištění atd.)

6. Z kroužku není možné odcházet v průběhu výuky. Pokud je z jakéhokoliv důvodu

nutný předčasný odchod, prosíme rodiče o krátké písemné sdělení i textovou zprávou

vyučujícímu (důvod není třeba uvádět).

7. Změna rozvrhu lekcí je vyhrazena (např. nemoc lektorů, technické závady prostor,

atd.)

8. Obecná společenská pravidla a pokyny vyučujícího a jeho spolupracovníků jsou pro

účastníky kroužku a jejich hosty závazné. V případě opakovaných hrubých přestupků

proti společenským zvyklostem může vyučující účastníka kroužku bez náhrady

vyloučit.

9. Účastník kroužku je povinen nenosit cennosti a vyšší finanční obnos, chránit svoje

osobní věci a nenechávat je bez dohledu na chodbách, toaletách a na stolech. Při

ztrátě takto odložených věcí nenese provozovatel kroužku odpovědnost.

10. Účastník kroužku je povinen nahradit v plné výši škodu, kterou způsobí vlastní

nedbalostí.

11. Provozovatel kroužku je povinen zabezpečit výuku v kroužku dle přihlášených

účastníků.

12. Konzumace alkoholických nápojů účastníky kroužku pro mládež není povolena. Věk

účastníka není rozhodující. Účastníkům mládežnických kroužku kouření není

povoleno ani v prostorách k tomu vyhrazených.

13. Přihlášením do kroužku účastník stvrzuje, že se s tímto řádem tanečních kroužků

seznámil a akceptuje jej.

Provozovatelé kroužků za Taneční studio jsou:
Alena Dvorská, Podlesí 589, Valašské Meziříčí, IČ 18959628, tel. 702 182 70
Helena Jarešová, Nerudova 655/10, Valašské Meziříčí, IČ 18959601, tel. 777 220 766
Tomáš Jareš, Nerudova 655/10, Valašské Meziříčí, IČ 18959610, tel. 777 651 225
Sponzoři
Download
Kdo je přítomen?

Právě přítomno: 30 hostů a žádný člen