Řád tanečních
kroužků

 1. Přihláška do kroužku (písemná, telefonická, elektronická) je závazná.
 2. Odesláním přihlášky, udělujete výslovný souhlas dle §5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, provozovateli tanečního kroužku k tomu, že tyto údaje budou zpracovávány a archivovány k interním potřebám. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoliv odvolán, a to písemnou formou na adresu provozovatele kroužků. Provozovatel kroužku osobní údaje klientů neposkytuje třetím stranám.
 3. Kurzovné se hradí na první lekci hotově, nebo do třetí lekce převodem na účet. Číslo účtu obdrží účastníci kurzu na první lekci.
 4. Při zrušení účasti účastníkem kroužku v průběhu kroužku se kurzovné nevrací. Vratka kurzovného je možná pouze z vážných zdravotních důvodů, doložených lékařem. Při zrušení kroužku ze závažných hygienických a epidemiologických opatřeních v průběhu roku se kurzovné nevrací.
 5. Účastníci kroužků se zapojují do tanečních soutěží – na přihlášce je nutný podpis zákonného zástupce u nezletilých dětí. Přihláška je závazná, na jejím základě se objednává doprava na jednotlivé soutěže. Neúčast se omlouvá z vážných zdravotních důvodů, jinak je účastník povinen uhradit náklady spojené s danou soutěží (přeprava, startovné, cestovní pojištění atd.)
 6. Z kroužku není možné odcházet v průběhu výuky. Pokud je z jakéhokoliv důvodu nutný předčasný odchod, prosíme rodiče o krátké písemné sdělení i textovou zprávou vyučujícímu (důvod není třeba uvádět).
 7. Změna rozvrhu lekcí je vyhrazena (např. nemoc lektorů, technické závady prostor, atd.)
 8. Obecná společenská pravidla a pokyny vyučujícího a jeho spolupracovníků jsou pro účastníky kroužku a jejich hosty závazné. V případě opakovaných hrubých přestupků proti společenským zvyklostem může vyučující účastníka kroužku bez náhrady vyloučit.
 9. Účastník kroužku je povinen nenosit cennosti a vyšší finanční obnos, chránit svoje osobní věci a nenechávat je bez dohledu na chodbách, toaletách a na stolech. Při ztrátě takto odložených věcí nenese provozovatel kroužku odpovědnost.
 10. Účastník kroužku je povinen nahradit v plné výši škodu, kterou způsobí vlastní nedbalostí.
 11. Provozovatel kroužku je povinen zabezpečit výuku v kroužku dle přihlášených účastníků.
 12. Konzumace alkoholických nápojů účastníky kroužku pro mládež není povolena. Věk účastníka není rozhodující. Účastníkům mládežnických kroužku kouření není povoleno ani v prostorách k tomu vyhrazených.
 13. Přihlášením do kroužku účastník stvrzuje, že se s tímto řádem tanečních kroužků seznámil a akceptuje jej.