Řád tanečních
kurzů

 1. Přihláška do kurzu (písemná, telefonická, elektronická) je závazná.
 2. Odesláním přihlášky, udělujete výslovný souhlas dle §5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, provozovateli tanečního kurzu k tomu, že tyto údaje budou zpracovávány a archivovány k interním potřebám. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoliv odvolán, a to písemnou formou na adresu provozovatele kurzů. Provozovatel kurzů osobní údaje klientů neposkytuje třetím stranám.
 3. Kurzovné se hradí na první lekci hotově, nebo do druhé lekce převodem na účet. Číslo účtu obdrží účastníci kurzu na první lekci. Po zaplacení obdrží účastník kurzu průkazku účastníka, kterou se prokazuje před vstupem na každou lekci a je v ní zaznamenána návštěvnost. V kurzovném si účastník hradí výuku a vstup na závěrečnou lekci.
 4. Při zrušení účasti účastníkem kurzu v průběhu kurzu se kurzovné nevrací. Při zrušení kurzu ze závažných hygienických a epidemiologických opatřeních se kurzovné nevrací.
 5. Konzumace alkoholických nápojů účastníky kurzu pro mládež není povolena. Věk účastníka není rozhodující. Účastníkům mládežnických kurzů kouření není povoleno ani v prostorách k tomu vyhrazených.
 6. V kurzech pro mládež není možné odcházet v průběhu výuky. Pokud je z jakéhokoliv důvodu nutný předčasný odchod, prosíme rodiče o krátké písemné sdělení s uvedením tel. čísla na rodiče (důvod není třeba uvádět).
 7. Změna rozvrhu lekcí je vyhrazena (např. nemoc lektorů, technické závady prostor, atd.)
 8. Obecná společenská pravidla a pokyny vyučujícího a jeho spolupracovníků jsou pro účastníky kurzu a jejich hosty závazné. V případě opakovaných hrubých přestupků proti společenským zvyklostem může vyučující účastníka kurzu bez náhrady vyloučit.
 9. Účastník kurzů je povinen nenosit cennosti a vyšší finanční obnos, chránit svoje osobní věci a nenechávat je bez dohledu na chodbách, toaletách a na stolech. Při ztrátě takto odložených věcí nenese provozovatel kurzu odpovědnost.
 10. Účastník kurzů je povinen nahradit v plné výši škodu, kterou způsobí vlastní nedbalostí.
 11. Provozovatel kurzů je povinen zabezpečit výuku v kurzu dle přihlášených účastníků.
 12. Přihlášením do kurzů účastník stvrzuje, že se s tímto řádem tanečních kurzů seznámil a akceptuje jej.